KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Manjo Elektronik İletişim A.Ş. (“Manjo”) tarafından Manjo’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Manjo kullanıcılarının (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Manjo ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye web sitemizde yer alan Manjo Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) ve Gizlilik Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü sorunuz için info@manjo.app e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Manjo ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Manjo hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Manjo ile iletişime geçme nedenleriniz, uygulama üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi: Manjo’nun hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, cihaz bilgileri, IP adresi
 • Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Uygulama üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Uygulama’da paylaştığınız yorumlarınız

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Manjo herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir:

 • Kullanıcılar ile iletişime geçmek ve müşteri ilişkilerini yönetmek,
 • Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,
 • Tercih, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun ürün seçeneklerini sunmak; size en uygun ürünler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Manjo restoranları, üye işyerleri ve Kullanıcılar arasındaki iletişimi yürütmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,
 • Manjo’nun sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

3.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Manjo tarafından e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Manjo’nun erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

-        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-        Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması,

-        Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

-        Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),

-        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,

-        Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

4.  Kişisel Verilerin Aktarılması

Manjo tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

-        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-        Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-        Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,

-        Kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılıyorsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Manjo’nun işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Manjo ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye web sitemizde yer alan Manjo Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) ve Gizlilik Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü sorunuz için info@manjo.app e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.